FI  SWE  ENG 

17.05.14
01.06.13
23.04.13
05.10.12
21.08.12
10.07.12
06.06.12
25.04.12
04.04.12
25.03.12
21.03.12
08.03.12
08.03.12
20.01.12
05.01.12
21.10.11

Jätevesiremontti

17.05.14

Jätevesiviikko alkaa: kaksi kesää aikaa jätevesiremonttiin

Vielä on kaksi kesää aikaa laittaa kiinteistöjen jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla. Valtakunnallisella jätevesiviikolla 12.-18. toukokuuta kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista hyvissä ajoin. Miljoonan ihmisen jätevesillä on väliä.Seitsemännen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa viettävät muun muassa ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen FISE pätevät haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat (HaVeSu ry), Muoviteollisuus ry, Koneyrittäjien liitto ry, Suomen kiinteistönvälittäjäliitto ry, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, Käymäläseura Huussi ry, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Omakotiliitto. Viikon aikana järjestetään jätevesien käsittelyyn liittyviä tapahtumia ympäri maata.

Jätevesien puhdistusvaatimukset on täytettävä 15.3.2016 mennessä. Noin 50-70 prosenttia vakituisesti asutuista kiinteistöistä, joissa jätevesi käsitellään kiinteistöllä, ei täytä vaatimuksia. Haja-asutuksen jätevedet ovatkin suurin vesistöjen fosforikuormittaja maatalouden jälkeen.
 

Tehokas puhdistus nostaa kiinteistön arvoa


Kunnolla puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovettä eikä lähivesiä. Näin vähennetään vesien rehevöitymistä ja hajuhaittoja. Hyvän puhdistuksen ansiosta ulostebakteerit eivät aiheuta hygieenisiä ongelmia eivätkä terveysriskejä.

Kiinteistön vesi- ja jätevesihuollon ratkaisut painavat myös kiinteistökaupassa. Kun vesi- ja jätevesihuolto on hoidettu kuntoon, asunnon myyntiaika lyhenee, potentiaalinen ostajakunta on laajempi ja myyntihinta voidaan asettaa korkeammalle. Järjestelmät kannattaa laittaa hyvissä ajoin kuntoon, jotta ne eivät ole kiinteistökaupan esteenä silloin, kun myynti tulee ajankohtaiseksi.

Jätevesijärjestelmän uusiminen haja-asutusalueella kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.
 

Miten edetä jätevesiremontissa?


Jos kiinteistönomistaja ei tiedä, täyttääkö jätevesijärjestelmä vaatimukset, on hyvä päivittää kiinteistön jätevesiselvitys jätevesineuvojan tai muun asiantuntijan avulla.

Jos remontti on tarpeen, kannattaa aluksi tiedustella kunnan rakennus- tai ympäristövalvonnasta, onko alue tarkoitus saattaa lähivuosina viemäriverkoston piiriin. Hajajätevesiasetuksen siirtymäkaudella toteutetaan valtakunnallista viemäröintiohjelmaa. Se linjaa viemäröinnin laajentamista asemakaava-alueiden ulkopuolella. Tavoitteena on muun muassa, ettei haja-asutusalueilla vallitse epätietoisuutta alueen liittämisestä viemäriverkostoon. Siirtymäkauden aikana viemäröintihankkeita voi toteuttaa myös valtion tuella.

Jos liittyminen viemäriverkostoon ei ole mahdollista, voi selvittää mahdollisuuden käsitellä jätevedet yhdessä naapurin kanssa.

Jätevesisuunnitelman laatiminen kannattaa antaa pätevän suunnittelijan tehtäväksi. Markkinoilla on erilaisia ratkaisuja, joista omalle kiinteistölle soveltuvimman valinta ei ole helppoa. Hyvä suunnittelija on sitoutunut toimimaan riippumattomana laitevalmistajista ja hän valvoo projektissa kiinteistön omistajan etua. Suunnittelijan täytyy selvittää kunnasta järjestelmälle asetetut vaatimukset. Hänen pitää myös esitellä suunnitelmassa useita jätevesien käsittelyvaihtoehtoja sekä järjestelmän käyttöä ja huoltoa.

Rakentamiseen tarvitaan kunnan lupa. Hankinnat kannattaa tehdä vasta luvan saatuaan.  Lupaa odotellessa voi vertailla järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja ja pyytää tarjouksia.  Lisäksi voi pyytää tarjouksia jätevesijärjestelmien rakentajiksi koulutetuilta rakennus- ja koneyrittäjiltä. Kannattaa hyödyntää nykyinen rakennusalan hiljainen aika, jolloin ammattitaitoa on hyvin tarjolla.

Jätevesijärjestelmää pitää myös käyttää ja huoltaa niin, että se toimii hyvin. Kun viemäriin päästetään mahdollisimman vähän lika-aineita (pesuaineita, kemikaaleja jne.), vähennetään samalla puhdistustarvetta ja turvataan puhdistamon toiminta.

Myös vastuulliset jätevesijärjestelmien valmistajat opastavat asentamisessa ja huoltamisessa. Jätevesijärjestelmien huollot onkin usein järkevää teettää ammattilaisella, jotka 2014 alkaen ovat voineet osoittaa ammattitaitonsa myös alan valtakunnallisten järjestöjen organisoimassa pienpuhdistamohuoltajien pätevöitymiskoulutuksessa.

Myös kuivakäymälää kannattaa harkita. Käymäläjätteiden erottelu kiinteistöllä käsiteltävistä jätevesistä helpottaa ja tehostaa jätevesien loppukäsittelyä kiinteistöllä huomattavasti. Käymäläjätevesiä sisältämättömät pesuvedet eli harmaat vedet voidaan käsitellä yksinkertaisesti ja edullisesti niin, että käsittely täyttää tiukimmatkin jätevesiasetuksen vaatimukset. Käymäläjätevedet sisältävät yli 90 prosenttia kaikista ravinteista sekä taudinaiheuttajista. Kun käymäläjätettä ei sekoiteta suureen määrään vettä, vähentyvät maaperän ja vesistön pilaantumisen riskit huomattavasti.

↑ Ylös

Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta

01.06.13

Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013) tuli voimaan 1.6.2013. Sen mukaan huoneiston esittelytilanteessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä tulee olla rakennuksen tai sen osan energiatodistus. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä 1.7.2017 alkaen. Rivitaloja, liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava tunnus.
 

↑ Ylös

Loma-asuntokauppa heräilee horroksesta

23.04.13

SKVL lehdistötiedote: Loma-asuntokauppa heräilee horroksesta

Yli 40 prosenttia kiinteistönvälittäjistä uskoo loma-asuntojen kauppamäärien nousevan tänä vuonna mutta valtaosa näistä arvioi nousun olevan alle 10 prosenttia. Reilu viidennes ennakoi kauppamäärien maltillista laskua. Ennusteen keskiarvo ennakoi muutaman prosentin nousua kauppamäärissä.

Kiinteistönvälittäjät luottavaisina

 

Ennusteen keskiarvon mukaan hinnoissa ei ole tapahtumassa muutosta. – Vajaa kolmannes vastaajista uskoo hintojen nousevan mutta suurin osa uskoo maltilliseen alle 5 prosentin nousuun. Neljännes uskoo hintojen laskuun mutta harvempi uskoo yli 10 prosentin laskuun, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas.

Vuoden 2012 loma-asuntokaupasta SKVL:n kiinteistönvälittäjät ennakoivat hieman vilkkaampaa kuin millaisena se näyttää toteutuneen. Keväällä 2012 valtaosa ennakoi kauppamäärien kasvavan tai pysyvän ainakin edellisvuoden tasolla. Vuoden 2012 raportoinnin mukaan kauppamäärät säilyttivät tasonsa tai laskivat suurimmalla osalla alueista. Vastaukset ilmenevät Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) jäsenilleen tekemästä kyselystä.


Loma-asuntojen hintatason osalta välittäjien ennusteet vastasivat paremmin toteutuneita. Yli 35 prosenttia vastaajista uskoi loma-asuntojen hintojen nousevan vuonna 2012, laskua ennakoi noin kolmannes vastaajista.
- nyt toteutetussa kyselyssä 30 prosenttia vastaajista ilmoitti hintojen noususta ja 38 prosenttia hintatason pysymisestä ennallaan. Ennustetta vastaava määrä ilmoitti hintatason laskeneen enintään 10 prosenttia, kertoo  Anttila-Kangas.

Selvityksen mukaan kysyntää eikä tarjontaa ollut entiseen malliin ja osassa hintapyynnöt pysyivät epärealistisen korkeina. Myyntiajat pitenivät, mikä yhdessä korkeiden pyyntihintojen kanssa kertoo siitä, ettei mökkien omistajilla ole pakottavaa tarvetta myyntiin. Anttila-Kankaan mukaan kysely osoitti, että talouden pitkään jatkunut epävarmuus on näkynyt mökkikaupan nihkeytenä.

 

Kiinteistönvälittäjät uskovat loma-asuntokaupan vilkastumiseen

Yleensä pääsiäinen käynnistää mökkikaupan, mutta nyt varsinainen mökkikaupan herääminen odottelee vielä lämpeneviä kevätsäitä. SKVL:n kyselyyn vastanneista kiinteistönvälittäjästä yli 37 prosenttia tästä huolimatta kuitenkin uskoo loma-asuntojen kauppamäärän nousevan tänä vuonna enintään 10 prosenttia. Sama määrä ennustaa kauppamäärien pysyvän entisellä tasolla. Laskua ennakoi lähes neljännes vastaajista, joista alle viiden prosentin laskuun uskoo joka kymmenes.

Myös hintatason ennakoidaan nousevan tai pysyvän samana. - Hintatason nousua ennakoi 31 prosenttia vastaajista ja valtaosa, 44 prosenttia, arvioi hintatason pysyvän tänä vuonna nykyisellä tasolla. Hinnan laskua ennakoi 26 prosenttia vastaajista, joista 11 prosenttia arvioi laskun olevan enintään viisi prosenttia, toteaa Anttila-Kangas.


Myyntivaltteina säilyneet vesistön läheisyys ja hyvä varustelutaso

Tärkeimpinä myyntivaltteina toimivat edelleen oma ranta, hyvä varustelutaso ja tieyhteys. Halutuimpia ovat kohteet vesistöjen rannoilta – mitä suuremman ja puhtaamman, sen parempi. Myös sähköt ja mahdollisuus ympärivuotiseen käyttöön ovat toivelistan kärjessä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat etäisyys kotoa ja palveluista sekä luonnollisesti hinta. - Samat seikat sekä rakennuksen kunto, ikä ja tontin ilmansuunta vaikuttavat myös kohteiden hinnan muodostukseen, Jaana Anttila-Kangas summaa.

Kiinteistönvälittäjien näkemysten mukaan vapaa-ajan asunto ostetaan edelleen pääsääntöisesti perheen käyttöön vapaa-aikaa varten. - yli kolmannes vastaajista näki keski-ikäisen pariskunnan tyypillisimpänä lomakohteen ostajana. Toiseksi yleisimpänä ostajaryhmänä mainittiin lapsiperheet.  Eläkkeelle jääneiden tai lähiaikoina eläkkeelle jäävien osuus on selvityksessä pieni, mutta sen voidaan ennakoida kasvavan tulevien vuosien aikana sillä hakeutuminen lapsuuden maisemiin on nähtävissä, Anttila-Kangas kertoo.


Markkinakatsaus perustuu Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) jäsenilleen vuosittain tekemään loma-asuntojen markkinaennustekyselyyn.

 

↑ Ylös

Asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero nousee merkittävästi

05.10.12

Hallitus esittää, että asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron veroprosentti korotetaan 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin.

Veron laskentaperusteena olevaan vastikkeeseen luettaisiin myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin oikeus maksaa pois kertasuorituksena tai velvollisuus maksaa se vähitellen rahoitusvastikkeena. Rakentamisaikaiset lainat otettaisiin aina huomioon, vaikka yhtiössä ei ole vielä tehty konkreettista päätöstä lainan poismaksuoikeudesta tai -velvollisuudesta.

Rakentamisaikana tapahtuvissa luovutuksissa otettaisiin huomioon luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista veloista omistusoikeuden siirtymishetkellä tai silloin, kun rakennus on valmistunut ja hyväksytty käyttöön otettavaksi.

Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2013 alusta. Uusia säännöksiä sovellettaisiin voimaantulon jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuviin luovutuksiin. Luovutussopimus katsotaan tehdyksi silloin, kun se on allekirjoitettu.

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin myös ulkomaiseen kiinteistösijoituksia hallitsevaan holdingyhtiöön. Muutos merkitsee laajennusta varainsiirtoveron soveltamisalaan.

↑ Ylös

Oman asunnon verovapaa myyntivoitto - purettu rakennus

21.08.12

Tontilla ollut asuinrakennus oli purettu viranomaisten määräyksestä useita vuosia ennen kiinteistön myyntiä. Kiinteistöllä oli kaupantekohetkellä jäljellä vain talousrakennuksia. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kiinteistön luovutukseen voitiin soveltaa oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevia säännöksiä.

Tuloverolain 48 §:n 1 momentin mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona (oman asunnon luovutusvoitto). Pykälän 2 momentin mukaan oman asunnon luovutusvoittoa laskettaessa rakennukseen rinnastetaan myös sen rakennuspaikka siltä osin kuin se on pinta-alaltaan enintään 10 000 neliömetriä tai kaavoitetulla alueella enintään kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan suuruinen.

Korkein hallinto-oikeus pohti, voiko rakennuksen purkaminen myyjän toimesta johtaa eri tulkintaan kuin rakennuksen purkaminen ostajan toimesta. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että merkitystä on perusteltua antaa sille seikalle, että rakennuksen ollessa arvoton luovutusvoitto joka tapauksessa kohdistuu tuloverolain 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun tontin arvoon, jonka on lainkohdan nojalla tarkoitettu olevan verovapaa. Näistä syistä on tuloverolain 48 §:n säännöstä tulkittava niin, että oman asunnon luovutusvoiton verovapautta voidaan soveltaa, vaikka tontilla ei kaupantekohetkellä enää ole omana asuntona aikoinaan käytettyä rakennusta, kun tontille ei ole rakennettu uutta korvaavaa asuinrakennusta.

KHO 2012:62 (8.8.2012)

↑ Ylös

Parvekeremontin arvonlisäveron vähentäminen

10.07.12

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan sen omistamissa rakennuksissa oli huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta vähintään 70/100 varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta noin 29 prosenttia oli liikehuoneistoja ja arvonlisäverollisen liiketoiminnan käytössä. Asunto-osakeyhtiö oli hakeutunut liikehuoneistojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajat vastasivat hoito- ja rahoitusvastikkeista huoneistojen pinta-alojen suhteen perusteella.

Asunto-osakeyhtiö oli vuonna 2007 teettänyt omistamissaan rakennuksissa parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistöitä. Kaikki osakkeenomistajat olivat vastanneet näistä töistä aiheutuneista kustannuksista yhtiöjärjestyksen mukaisella osuudellaan. Liikehuoneistoissa ei ollut parvekkeita. Kun otettiin huomioon, että parvekkeet olivat osa rakennuksen julkisivua ja että myös liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajat olivat vastanneet parvekkeiden kunnostamis- ja uusimistöistä aiheutuneista kustannuksista yhtiöjärjestyksen mukaisella osuudellaan, asunto-osakeyhtiöllä oli arvonlisäverolain 102 ja 117 §:n nojalla oikeus vähentää kustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin asunto-osakeyhtiö oli hakeutunut liikehuoneistojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi. Äänestys 4-1.

KHO 1440 / 2012

↑ Ylös

Yhteistoimintasopimus venäläisen kiinteistönvälitytoimiston kanssa

06.06.12

Mian ja Helle House Oy ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen kiinteistöjen välitystoiminnasta.

Mian (www.mian.ru) on Venäjän suurimpia kiinteistönvälitystoimistoja, jolla on toimintaa 12 paikkakunnalla. Suurimmat toimistot sijaitsevat Moskovassa, Pietarissa, Kaliningradissa, Ekaterinburgissa ja Novosibirskissä.

Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 20.000 välitystoimeksiantoa. Yhtiö on osa Kopernik-monialakonsernia, johon kuuluvat mm. Telecom 24.

 

↑ Ylös

Yhteistoimintasopimus allekirjoitettu DTZ Kinnisvaraekspert OÜ:n kanssa

25.04.12

Helle House Oy ja virolainen DTZ Kinnisvaraekspert OÜ:n ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen, minkä tavoitteena on tarjota asiakkaillemme entistä paremmat ja kattavammat kiinteistöalan palvelut Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Tarjoamme asiakkaillemme parhaat paikalliset palvelut kiinteistöjen hankintaan, myyntiin, vuokraukseen, arviointiin ja muihin transaktioihin liittyen. Yhteistyösopimuksen puitteissa avaamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden markkinoida Suomessa ja Virossa sijaitsevia kiinteistöjä kummankin sopijaosapuolen kotisivuilla ja kummankin maan parhailla kiinteistöalan markkinaportaaleilla.

DTZ Kinnisvaraekspert OÜ on Baltian johtava kiinteistöalan neuvonatopalveluita tarjoava yritys. DTZ:llä on Baltian maissa yli 50 kiinteistöalan ammattilaista, jotka tarjoavat kiinteistötransaktioihin, vuokraukseen, isännöintiin ja arvonmäritykseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Yrityksessä toimii lukuisat RICS-sertifioidut kiinteistönarvioijat. Yritys on perustettu 1990-luvulla ja kuuluu tänään kansainväliseen DTZ-ryhmään. Yrityksen asiakkaita ovat mm. OECD, Maailmanpankki, US AID, IRRV ja Lincoln Institute of Land Policy

Helle House Oy harjoittaa kiinteistöjen välitys- ja vuokraustoiminnan lisäksi seuraavat kiinteistöalaan neuvontapalvelut suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielillä:

  • Laajojen kiinteistökokonaisuuksien transaktiopalvelu
  • Veroneuvonta
  • Rahoitusneuvonta
  • Yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin liittyvä neuvonta
  • Due diligence – palvelut
  • Kiinteistörahastoneuvonta
  • Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen ja huoneistojen välitys ulkomaisille asiakkaille
  • Kansainväliset kiinteistöpalvelut yhteistyöverkostomme kautta Venäjällä, Virossa ja USA:ssa
  • Arkkitehti-, suunnittelu-, rakennus- ja juridiset palvelut helposti yhdestä pisteestä
  • Asiakkaiden kohteiden markkinointi Venäjällä (www.hellehouse.ru)

↑ Ylös

Varainsiirtovero nousee merkittävästi 2013

04.04.12

Osana valtiotalouden kehysriihen ratkaisuja valtioneuvosto esittää, että asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero nostetaan 2 prosenttiin (nyt 1,6%) vuonna 2013 ja veron laskentaa muutetaan siten, että osakkeiden kauppahintaan lisätään niihin kohdistuva velkaosuus varainsiirtoveroa laskettaessa.

↑ Ylös

Kiitokset kaikille messuvieraille !

25.03.12

Porvoon Rakenna-Sisusta-Asu - messut oli hieno kokemus. Tietoa, ajatuksia ja ehdotuksia vaihdettiin vilkkaasti koko viikonlopun ajan. Tontti- ja asuntokauppa näyttäisi olevan vilkastumaan päin. Nyt on oikea hetki ryhtyä tuumasta toimeen. Tarjouskauppamenettelyllä voit parantaa asuntosi kiinnostavuutta - ota yhteyttä niin kerromme tarkemmin.

Messulla arvottiin Helle House Oy:n kustantama Tallinnan matka yöpymisineen, jonka voitti nuori pariskunta, paljon onnea !!

↑ Ylös

Porvoon Rakenna-Sisusta-Asu-messut 24-25.3.

21.03.12

Helle House Oy osallistuu Porvoon Rakenna-Sisusta-Asu - messuihin 24-25.3.2012. Tule käymään osastollamme ja osallistu Tallinnan viikonloppumatkan arvontaan!

↑ Ylös

Varainsiirtovero maksetaan kauppakirjan mukaisesta arvosta, vaikka se poikkeaa käyvästä arvosta

08.03.12

X Oy oli myynyt omistamansa tytäryhtiön osakkeet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Varainsiirtovero oli maksettu kauppahinnan perusteella. Verotarkastuksessa kauppahinnan oli katsottu alittaneen osakkeiden käyvän arvon, ja varainsiirtovero oli maksuunpantu käyväksi arvoksi katsotun arvon ja käytetyn kauppahinnan eron osalta. Kauppahintaa ei ollut suoritettu ostajayhtiön osakkeilla, eikä X Oy ollut omistanut ennen kauppaa eikä myöskään kaupan jälkeen ostajayhtiön osakkeita.

Kaupassa ei ollut kysymys apporttiluovutuksesta, josta varainsiirtovero voitaisiin varainsiirtoverolain 20 §:n 2 momentin ja 4 §:n 4 momentin nojalla laskea muun kuin kauppakirjassa sovitun kauppahinnan perusteella. Kun otettiin huomioon varainsiirtoverolain veronkiertosäännöksen (37 §) soveltamisen edellytykset sekä asiassa esitetty selvitys, ei voitu katsoa, että osakkeiden kaupalle olisi annettu sellainen sisältö tai muoto, joka ei vastannut asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, tai että asiassa olisi ryhdytty muuhun toimenpiteeseen ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että verosta vapauduttaisiin.

Näin ollen kauppaan ei voitu soveltaa myöskään varainsiirtoverolain veronkiertosäännöstä eikä oikaista käytettyä kauppahintaa sen perusteella. Varainsiirtovero oli siten määrättävä kauppakirjassa sovitun kauppahinnan perusteella.

KHO 2012:13 (28.2.2012)

↑ Ylös

Kiinteistöverotus muuttuu

08.03.12

Hallituksen esityksessä 6/2012 ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolain ilmoittamismenettelyä ja verotuksen toimittamista koskevia säännöksiä. Lakiin lisättäisiin säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät tiedot. Verohallinto lähettäisi vuosittain ennen kiinteistöveron määräämistä verovelvolliselle selvityksen kiinteistöveron määräämisen perusteena käytettävistä Verohallinnon rekisterissä olevista tiedoista. Verovelvollisen olisi tarkistettava tietojen oikeellisuus. Verovelvollisen katsottaisiin antaneet tiedot saamansa selvityksen mukaisena siltä osin kuin hän ei korjaisi virheitä ja puutteita.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2012. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013.

 

↑ Ylös

Hallintaoikeuden luovutusvoiton verotus

20.01.12

KHO:2011:102 (13.12.2011)

A oli vuonna 1996 lahjoittanut omistamansa vuonna 1958 hankkimansa ja omana asuntona käyttämänsä omakotitalokiinteistön osuuden tyttärelleen ja pidättänyt itsellään sen hallintaoikeuden. A oli vuonna 2008 luovuttanut pidättämänsä hallintaoikeuden tyttärelleen 21 500 euron kauppahinnalla. Koska luovutuksen kohteena oli ainoastaan hallintaoikeus, luovutuksesta saatuun voittoon ei voitu soveltaa oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevia säännöksiä.

Verovuosi 2008. Äänestys 3-2. (Tuloverolaki 45 § 1 momentti ja 48 § 1 momentti 1 kohta)

↑ Ylös

Huoneiston myyntivoiton verovapaus

05.01.12

KHO:2011:82  (28.9.2011)

Verovelvollinen oli asunut 156 neliömetrin suuruisessa liikehuoneistossa väestötietojärjestelmän mukaan 21.1.2002–31.8.2004 välisen ajan käyttäen huoneistoa tuona aikana vakituisena asuntonaan. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön kaikki huoneistot olivat teollisuus- tai liikehuoneistoja. Verovelvollinen ei ollut väittänytkään muuttaneensa huoneistoa asuinhuoneistoksi. Näin ollen kysymys ei ollut tilanteesta, jossa huoneiston käyttötarkoitus olisi tosiasiallisesti muutettu yhtiöjärjestyksestä poikkeavaksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei muun huoneiston kuin asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutus voi sisältyä luovutusvoiton verovapauden piiriin sillä perusteella, että verovelvollinen ilmoittaa väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen mukaisesti asuneensa tällaisessa muuhun kuin asumiseen tarkoitetussa huoneistossa säädetyn määräajan.

 

↑ Ylös

Kiinteistön kehittäminen elinkeinotoimintana

21.10.11

KHO:2011:79  (21.9.2011)

A oli yhdessä B:n kanssa ostanut vuonna 2003 eräältä säätiöltä 2/3 määräosan kiinteistöstä ja sillä olevista kolmesta rakennuksesta kaksi perustettavan yhtiön lukuun. Rakennuksissa oli yhteensä 41 asuinhuoneistoa. A ja B olivat ottaneet pankista lainan ja perustaneet asunto-osakeyhtiön. Tontin käyttötarkoitusta oli muutettu kaavamuutoksella. Huoneistojen muutos- ja saneeraustyöt oli tehnyt ulkopuolinen rakennusliike. A oli vuonna 2004 myynyt neljän asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ja loput 22 asuinhuoneistoa vuonna 2005. Kun otettiin huomioon hankkeen koko ja siihen sijoitettujen varojen määrä sekä se, että A oli ollut aktiivisesti vaikuttamassa toimiin, kuten asunto-osakeyhtiön perustaminen, kaavoituksen muuttamisen tarve, kiinteistön muutos- ja saneeraustyöt sekä niihin liittyvä suunnittelu ja rakennusluvan hakeminen, joilla oli mahdollistettu kiinteistön huomattava arvonnousu, A:n asunto-osakkeiden luovutus oli hänen elinkeinotoimintaansa, josta saatu tulo tuli verottaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti. A:n valitus hylättiin.

↑ Ylös 

Helle House Oy

Helsingin toimisto:
Eerikinkatu 27,
00180 Helsinki
infellehouse.fi
www.hellehouse.fi
www.hellehouse.ru

Porvoon toimisto:
Vanha Kuninkaantie 37,
06100 Porvoo

Helle House Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki | Vanha Kuninkaantie 37, 06100 Porvoo | www.hellehouse.fi, www.hellehouse.ru
infellehouse.fi, Puh. +358 20 7597860+358 20 7597860, Y-tunnus: 2440085-0
Verolliset hinnat 0207 yritysnumeroihin ovat kiinteästä verkosta 0,0828 €/puh + 0,07 €/min ja matkapuhelimesta 0,0828 €/puh + 0,17 €/min.
SKVL
HVT

» tietosuoja- ja rekisteriseloste


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)